Lagar och regler

Tv-sändningarna i Sverige styrs främst av två lagar.

TV4-Gruppens programverksamhet har sin utgångspunkt i radio och tv-lagens så kallade demokratiparagraf (5 kap. 1 §), som lyder:

”En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

Demokratibestämmelsen är en portalparagraf i radio- och tv-lagen, som i övrigt också innehåller bestämmelser om exempelvis saklighet, tv-mediets genomslagskraft och reklam.

Reklamregler

I radio- och tv-lagen finns bland annat regler för hur mycket reklam som får sändas. Mängden annonstid regleras i 8:e kapitlets 1:a paragraf:

”Annonser får sändas i tv under högst tolv minuter per timme mellan hela klockslag. Trots vad som anges i första stycket får programtjänster som uteslutande är avsedda för försäljningsprogram sändas i tv, under förutsättning att sändningstiden är minst femton minuter.”

Den reklam som finansierar sändningarna får alltså sändas med 12 minuter per timme. Försäljningsprogram räknas inte som reklam.

Reklampauser får läggas in i programmen, med undantag för gudstjänster och barnprogram. Det är upp till tv-bolaget att avgöra var reklampauserna ska läggas in. När det gäller reklam i nyheter och biograffilmer får reklamen läggas in med 30 minuters mellanrum.

Det finns inga regler kring hur ofta samma reklaminslag får visas. TV4-Gruppens kunder, det vill säga annonsörerna, bestämmer själva hur många gånger reklaminslagen ska visas. Annonsörerna bestämmer även själva hur innehållet i deras reklam ska se ut.

Åsiktreklam och politisk reklam

I Sverige är åsiktsannonsering och politisk reklam tillåten. TV4-Gruppen har satt upp egna riktlinjer kring vad som gäller för den typen av reklam. De utgår från såväl yttrandefrihetsgrundlagen som radio- och tv-lagens demokratiparagraf.

Utgivaransvar

Alla tv-program och webbplatser ska enligt yttrandefrihetsgrundlagen ha en ansvarig utgivare som ansvarar för att innehållet på webbplatsen respektive i tv-programmet följer de lagar och regler som gäller för verksamheten. En ansvarig utgivare kan ställas till svars inför domstol för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen, så som för förtal.

Sändningstillstånd

Förutom yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och tv-lagen regleras TV4-Gruppens kanaler dessutom av sändningstillstånd som utfärdats av Myndigheten för radio och tv. TV4-Gruppen har tillstånd att sända sex kanaler i det digitala marknätet (TV4, TV4 HD, Sjuan, TV11, TV4 Fakta, TV4 Film och TV4 Sport). Övriga TV4-kanaler sänds via satellit och kabel och för de distributionsformerna behövs inget sändningstillstånd.

Gemensamt för alla kanalerna som omfattas av sändningstillstånd är att sändningarna ska vara sakliga, den enskildes privatliv ska respekteras och hänsyn ska tas till televisionens särskilda genomslagskraft när det till exempel gäller våld.

Synpunkter

Har du synpunkter på något program som sänts i någon av TV4-Gruppens kanaler är du välkommen att kontakta Tittarservice.

Senast uppdaterad: 2012-09-17