Regler för åsiktsannonsering i TV4-Gruppen

TV4-Gruppens egna riktlinjer kring vad som gäller för den typen av åsiktsannonsering och politisk reklam. De utgår från såväl yttrandefrihetsgrundlagen som radio- och tv-lagens demokratiparagraf.


TV4-Gruppens riktlinjer för åsiktsannonsering och politisk reklam

Bakgrund:

När det analoga marknätet 2008 släcktes ned och Sverige gick över till digitala tv-sändningar upphörde dåvarande sändningstillstånd att gälla. I samband med det försvann kravet på opartiskhet i TV4:s sändningstillstånd, liksom det lagstadgade förbudet mot att diskriminera annonsörer. Sedan dess har TV4-Gruppen, liksom alla andra kommersiella svenska tv-kanaler, haft möjlighet att sända åsiktsannonser och politisk reklam.

Till EU-valet 2009 valde TV4-Gruppen att erbjuda samtliga partier att annonsera i TV4-Gruppens kanaler och på TV4-Gruppens övriga plattformar. Målet var att öka engagemanget inför parlamentariska val, och därmed bidra till en fördjupad politisk diskussion och en stärkt demokrati.

TV4-Gruppen verkar för en vidsträckt yttrandefrihet, för bredd och mångfald och för att vitt skilda åsikter ges plats även när det gäller annonsering. Politisk reklam är fortfarande en relativt ny företeelse i Sverige. Med hänsyn till det, för att säkerställa balans samt av respekt för det genomslag TV4-Gruppen har finns följande riktlinjer och begränsningar kring åsiktsannonsering och politisk reklam. Utvecklingen av åsiktsannonsering och politisk reklam utvärderas löpande.

Definition:

TV4-Gruppen har valt att definiera åsiktsannonsering och politisk reklam enligt följande:

Åsiktsannonser är annonser som har till syfte att främja en sak eller en idé, politiska åsikter, religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor. Åsiktsannonseringen delas upp i flera delar – reklam för hjälporganisationer, reklam för politiska partier (politisk reklam) och övrig åsiktsannonsering.

Hjälporganisationer annonserar i enlighet med vad som i övrigt gäller för annonsering och berörs inte av följande särskilda riktlinjer för åsiktsannonser.

Allmänna bestämmelser om åsiktsannonser och politisk reklam:

1. För åsiktsannonsering är respekten för det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet särskilt viktig. Annonser eller annonsörer får inte misskreditera, överse med eller uppmana till diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, eller på annat sätt befästa fördomar. Vid åsiktsannonsering är även insyn och transparens i annonsörens verksamhet viktig. 

2. Åsiktsannonser får visas i anslutning till alla program. Politisk reklam är dock inte tillåten i direkt anslutning till aktualitetsprogram med direkt koppling till ett val (valprogram), exempelvis partiledarintervjuer, valdebatter och utfrågningar. I övriga aktualitets- och nyhetsprogram är politisk reklam tillåten.

3. Avsändaren ska vara tydlig och anges i slutet av varje annons.

4. Politiska partier som vill annonsera informeras om att syftet med kampanjen förväntas vara att föra fram sin egen politik.

5. Inget politiskt parti får sponsra eller på annat sätt finansiera tv-program. 

6. TV4-Gruppens ansvarige utgivare har som alltid slutgiltig beslutanderätt gällande vad som ska visas och vad som inte ska visas. Samtliga annonser ska godkännas av TV4-Gruppen.

Senast uppdaterad: 2017-02-09